ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร แห่งใหม่ ณ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จึงขอกราบเรียน/เรียน คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน..