สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จัดเวทีเสวนา "การมีส่วนร่วมทางการเมืองการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง"ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา..ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีเสวนากันจำนวนมาก