งานเลี้ยงส่งและต้อนรับประธานคณาจารย์ มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ..