กราบเรียน/ เรียน คณาจารย์ผู้บรรยายพิเศษทุกรูป/ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยพร้อมเพรียงกัน..