ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ ทุกรูป/ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น2..(ประธานสภาคณาจารย์)