กราบนิมนต์/เรียนเชิญคณาจารย์ ผู้บรรยายทุกรูป/คน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษประชุมร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม มมร. วศ.ย. โดยพร้อมเพรียงกัน...